Wednesday , January 29 2020
Home / Lars P. Syll / Ekonomiutbildningarna måste förnyas

Ekonomiutbildningarna måste förnyas

Summary:
Dagens ekonomiutbildningar måste bli mer verklighetsanknutna och framför allt lära ut den roll som pengaskapare som bankväsendet har i ekonomin – om vi ska undvika framtida kriser. Professorer och Lärarkårer på Ekonomiutbildningar, Banker och deras roll i skapandet av pengar är en väsentlig del av moderna, finansialiserade ekonomier. Likväl ges dagens ekonomistudenter en långtifrån fullgod bild av saken. Som personer med makt att påverka nästa generation ekonomer, är det av stor vikt att ni ser över bankers roll i ekonomiämnet och bringar detta i linje med samtida forskning. Ekonomistuderande behöver förstå hur banker fungerar i verkligheten för att kriser av det slag vi redan har upplevt ska kunna undvikas och för att kunna organisera ekonomin bättre i framtiden. Över hela

Topics:
Lars Pålsson Syll considers the following as important:

This could be interesting, too:

Bill Mitchell writes Be careful of what parades as academic research (Uber)

Bill Mitchell writes Britain continues to defy Project Fear

Lars Pålsson Syll writes The pretence-of-knowledge syndrome

Lars Pålsson Syll writes Uncertainty in economics

Dagens ekonomiutbildningar måste bli mer verklighetsanknutna och framför allt lära ut den roll som pengaskapare som bankväsendet har i ekonomin – om vi ska undvika framtida kriser.

Ekonomiutbildningarna måste förnyasProfessorer och Lärarkårer på Ekonomiutbildningar, Banker och deras roll i skapandet av pengar är en väsentlig del av moderna, finansialiserade ekonomier. Likväl ges dagens ekonomistudenter en långtifrån fullgod bild av saken. Som personer med makt att påverka nästa generation ekonomer, är det av stor vikt att ni ser över bankers roll i ekonomiämnet och bringar detta i linje med samtida forskning. Ekonomistuderande behöver förstå hur banker fungerar i verkligheten för att kriser av det slag vi redan har upplevt ska kunna undvikas och för att kunna organisera ekonomin bättre i framtiden.

Över hela världen fortsätter läroböcker i ekonomi, några av dem från 1960-talet, att lära ut en modell i vilken affärsbanker inte är mer än mellanhänder. Banker antas då bara flytta runt existerande pengar, som smörjmedel i en maskin. Många ekonomikurser sätter sin lit till dessa modeller, utan att bry sig om empirin som motsäger dem. Det resulterar i en obalanserad syn på hur det monetära systemet fungerar och bankernas roll i ekonomin …

Världen över fordrar ekonomistuderande från nätverket Rethinking Economics samt medlemmar från rörelsen International Movement for Monetary Reform (IMMR), bland annat Positiva Pengar i Sverige, att lärare och föreläsare tar itu med denna lucka i utbildningen …

Vi stöder helt och fullt de studerande i detta. Vi vill se professorer och fakultet möta studenternas krav och undersöka hur en mer grundläggande förståelse av bankernas roll i det monetära systemet och den moderna ekonomin kan bli en integrerad del av ekonomiundervisningen. Dagens ekonomistuderande är framtidens makthavare, opinionsbildare, politiker, finansiärer och företagsledare. Om de globalt ska kunna bidra till stabila och produktiva ekonomier, måste de ha en realistisk bild av banker och pengaskapande.

Steve Keen, Kate Raworth, Lars P Syll, Samuel Kazen Orrefur, m fl

Lars Pålsson Syll
Professor at Malmö University. Primary research interest - the philosophy, history and methodology of economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *